สถิติ
เปิดเมื่อ26/06/2019
อัพเดท26/03/2020
ผู้เข้าชม11940
แสดงหน้า13909
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ประเทศไทยกับการใช้จุลินทรีย์

อ่าน 493 | ตอบ 0
ประเทศไทยกับการใช้จุลินทรีย์         
          การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน อ้างอิงถึงผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มีผู้เข้าร่วมกว่า193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ลงนามร่วมกันโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นและเป็นแรงผลักดันสากลเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา
           ประเทศไทยกับภาวะในปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็น มลพิษกลิ่นจากน้ำเสีย นับวันจะทวีเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะเราใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและรวมถึงการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำลำคลองซึ่งปริมาณขยะในแต่ละวันจะมีมากและขยะเหล่านี้ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งกลิ่นเน่าเหม็นและสร้างมลพิษทางกลิ่นให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการน้ำที่สะอาดแก่ประชาชนที่การประปาแต่ละภาคส่วนจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยพื้นที่เหล่านี้มีจำนวนประชากรหนาแน่นน้ำเสียมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งน้ำเสียจากสารอินทรีย์วัตถุและน้ำเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีในที่ต่าง ๆ การกำจัดน้ำเสียในแต่ละสาเหตุก็แตกต่างกันออกไป
           น้ำเสีย คือ น้ำที่ปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลทั้งหลายและสะสมมากขึ้นจนก่อให้เกิดการเน่าเหม็นจากปฏิกิริยาของแบคทีเรียบางชนิดในน้ำเสียมีค่าปริมาณออกซิเจนจะมีน้อยกว่าค่ามาตรฐานทั่ว ๆไปรวมถึงค่า pH , BOD , COD ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียก่อนอื่นต้องรู้ข้อมูลของน้ำเสียก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเป็นน้ำเสียมาจากส่วนไหนปริมาณมากเท่าใดวิกฤตมากน้อยเพียงใดมีที่กักเก็บน้ำเสียนั้นหรือไม่เพื่อเราจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น เราจะได้รู้ว่าจะต้องใช้ปริมาณเท่าใด ใช้ตรงจุดไหน หลังจากนั้นก็ใช้จุลินทรีย์บำบัดตามขั้นตอนการใช้ต่อไปในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมน้ำเสียจึงเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของประเทศที่ยังไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขให้เป็นระบบแบบจริงจังในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่ว่าจะใช้ดับกลิ่น หรือใช้บำบัดน้ำเสีย ใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ผู้ใช้ควรใช้ต่อเนื่องติดต่อกันซึ่งส่วนมากจะเข้าใจกันว่าใช้จุลินทรีย์ครั้งแรกก็พอแล้ว ดับกลิ่นครั้งแรกกลิ่นก็หายไม่ต้องใช้ต่อไปอีกเพราะกลิ่นหาย ในความเป็นจริงเป็นการเข้าใจผิดของผู้ใช้จุลินทรีย์ที่ถูกต้องก็คือ ต้องใช้ต่อเนื่องเรื่อย ๆ ยกตัวอย่าง เช่น ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมหรือบ่อเกรอะในความเป็นจริงสิ่งปฏิกูลในส้วมหรือบ่อเกรอะขึ้นทุก ๆ วันจึงมีสิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรกเกิดเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน เช่นกันการใช้เพียงครั้งแรกแล้วไม่ใช้อีกเลยทั้ง ๆ ที่มีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นทุกวันเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะจุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นและก็จะสลายตายไปในที่สุดตามระยะเวลาของมันเอง
         จำเป็นอย่างยิ่งต้องหมั่นเติมจุลินทรีย์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาจจะเติมอาทิตย์ละครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นเป็นหลักการเติมจุลินทรีย์ในส้วมหรือบ่อเกรอะควรใช้แบบสดไม่ผสมน้ำซึ่งจะดับกลิ่นได้อย่างดีจุลินทรีย์ที่ดับกลิ่นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพส่วนมากจะเป็นประเภทเก่าเก็บหรือที่มีความเข้มข้นต่ำการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นจึงควรใช้ตามคำแนะนำไม่จำเป็นต้องใช้อย่างประหยัดหรือใช้น้อยจนเกินไปซึ่งจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการสามารถใช้เข้มข้นและมากได้ตามความต้องการไม่มีอันตรายใด ๆ และใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
           ดังนั้นจึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ควรทิ้งระยะเวลาห่างจนเกินไป ถ้ารู้ว่าเริ่มมีกลิ่นแล้วให้ใช้ได้เลยหรืออาจจะใช้ทุกวันก็ได้ ซึ่งจะเป็นการดีมาก ๆ เพราะสิ่งสกปรกถูกบำบัดทุกวัน กลิ่นก็จะไม่มี ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้นตามลำดับมีหลายท่านที่ต้องการนำไปทดลองใช้ก่อนซึ่งถ้าใช้ถูกวิธีก็จะได้ผลดีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรจุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ผ่านการทดลองทางด้านวิชาการต่าง ๆผ่านสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาทั่วโลกแล้วจุดเด่นของจุลินทรีย์ดับกลิ่นก็คือไม่มีสารเคมีเจือปน จึงมีความปลอดภัยสูง สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ด้วยเหตุนี้ บริษัทเราจึงขอนำเสนอทางเลือกเพื่อให้ท่านได้ใช้จุลินทรีย์ที่มีปะสิทธิภาพ เป็นธรรมชาติไม่มีสารพิษ สามารถใช้งานและผลเห็นได้จริง ไม่เพิ่มกลิ่นเหม็นและไม่สะสมจนเกิดการเน่าเสีย
         จึงขอให้ท่านพิจารณาจุลินทรีย์ไมโคร-เบลส ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจุลินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป บริษัท เซฟเอ็นไวร่อน จำกัด จำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย เฉพาะตัวที่เรียกว่า บาซิลลัส ซับทิลิส เป็นสินค้าที่ผลิตจาก Verde Environmental Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุด มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งสูงสุด แบ่งตัวเพิ่มทุก ๆ 20 นาที จึงสามารถย่อยสลายปฏิกูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสารพิษหรือฟอร์มาลดีไฮด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :